Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 / ΕΕ και το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.nikiforidis.com μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συνδρομητών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού περιεχομένου, εκτός από ενημερωτικά δελτία, εκτός εάν ο συνδρομητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα. Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του με τον δικτυακό τόπο, δεν καταχωρούνται, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό από την εταιρία μας. Η καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και η χρέωσή της γίνεται απευθείας από τον Server των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συνεργάζεται. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετεί ο συγκεκριμένος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

Η εταιρία μας τηρεί αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών του. Εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες που τους αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη διαγράφονται οριστικά μόνο ύστερα από αίτησή του.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


The protection of Customer's personal data is governed by the General Regulation of Personal Data Protection 2016/679/EU and the National and European legal and regulatory framework for the protection of personal data.


The website www.nikiforidis.com may keep a record of subscribers' email addresses for sending updated information or financial messages. Newsletters are excluded if the subscriber decides that he does not wish to receive such messages. The credit card details that the user uses for his/her transactions in the website are not registered, archived, and not used for any other purpose by our company. The registration of the credit card details as well as the debit card is made directly by the server of the financial institutions that we cooperate. Our company is not responsible for the terms of use of personal data adopted by the particular financial institution with which the transactions are completed.


Our company maintains a record of the Customer's Personal Data. It applies the principles of personal data protection provided by International and European law. It will never  use unlawfully the user's personal data. In no way it will disclose, share, sell, rent or exchange their personal data and information concerning them. The personal details of each user are permanently removed only upon request.